RestaurantsP.O.Box : 13168, Lal Darbar, Kamaladi,
Kathmandu, Nepal,
Tel : 977-1-424190, 424191,
Fax : 977-1-425802, 424189
Email :hotel@rsingi.wlink.com.np